All Future 2017 Events
  June
Sun, Jun 4 State Cup Finals 2017
Sun, Jun 11 LISFL League Cups Finals
Thu, Jun 15 BOD Meeting
Sun, Jun 18 Region 1 National Cups Finals Fricker, Amateur, O-30, and U-23
Thu, Jun 22 LISFL AGM 2017
  August
Thu, Aug 10 BOD Meeting
Thu, Aug 31 Delegates Meeting LISFL
  September
Sun, Sep 10 Opening day 2017-18 season
Thu, Sep 14 BOD Meeting
Thu, Sep 28 Delegates Meeting LISFL
  October
Thu, Oct 12 BOD Meeting
Thu, Oct 26 Delegates Meeting LISFL
  November
Thu, Nov 9 BOD Meeting